محور های کنفرانس
کشاورزی
 • علوم و مهندسی آب
 • زراعت و اصلاح نباتات
 • اقتصاد کشاورزی
 • علوم باغبانی
 • ترویج و آموزش کشاورزی
 • علوم خاک
 • علوم دام و طیور
 • مهندسی تولیدات گیاهی
 • حشره شناسی کشاورزی
 • بیماری شناسی گیاهی
 • مهندسی مکانیک بیوسیستم
 • مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 • بیوتکنولوژی کشاورزی توسعه روستایی
 • مدیریت کشاورزی
 • مهندسی فضای سبز
منابع طبیعی
 • مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست و منابع طبیعی
 • زیستگاه ها و تنوع زیستی گونه های در خطر انقراض،حفاظت و..
 • مهندسی طراحی محیط زیست
 • مباحث حقوقی و افتصادی محیط زیست و منابع طبیعی
 • رسانه و منابع طبیعی بحران آب و مدیریت جهادی
 • مدیریت جامع حوضه های آبخیز
 • مباحث جهانی منابع طبیعی
 • آینده پژوهی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی
 • آثار تغییر سبک زندگی در حفظ منابع طبیعی
 • تولید ملی در راستای اقتصاد سبز
 • فرهنگ الگوی مصرف تغذیه و حفظ محیط زیست و منابع طبیعی
 • اثر تغییرات اقلیمی بر اکوسیستم های طبیعی کشور
 • منابع طبیعی و توسعه پایدار
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی
محیط زیست
 • آلودگی های محیط زیست
 • مخاطرات زیست محیطی و مدیریت بیمه
 • محیط زیست و توسعه پایدار
 • مدیریت پسماند و محیط زیست شهری
 • فرهنگ و محیط زیست
 • اهمیت صرفه جویی و قناعت در جهاد اقتصادی و آثار آن در حفظ محیط زیست
 • زیستگاه ها و تنوع زیستی
 • آلودگی های محیط زیست
 • نقش محیط زیست سالم در تامین منابع غذایی
 • مدیریت محیط زیست
 • محیط زیست و آمایش سرزمین
 • نقش محیط زیست در سلامت
 • اثرات زیست محیطی پساب
 • پسماند و محیط زیست
 • انرژی و محیط زیست
 • آموزش محیط زیست و اشاعه فرهنگ و اخلاق و محیط زیست
 • علوم و پژوهش های ممیزی زیست محیطی
 • تنوع زیستی و نقش آن در محیط زیست
 • کاربرد زیست فناوری و نانوفناوری
 • تالاب ها و محیط زیست
 • دریاها و محیط زیست در محیط زیست
 • حقوق و محیط زیست
 • پدافند غیر عامل در حوزه محیط زیست